Biz hakda

Biziň profilimiz

+

Nanchang Edward Technology Co., Ltd.12 ýyllyk inkubator önümçiligi, Hytaýyň Jiangxi welaýatynda ýerleşýär, OEM & ODM hyzmatyny goldaýar.

11

Arza

Eggumurtga inkubatorlarymyz giňden ulanylýar:

Öý hojalygy

Orta

Bilim guraly

Senagat kuwwaty

Sowgat pudagy

Ebay / amazon / Lazada platformasynda gaty gyzgyn

Mini bilen haýwanat bagy we haýwanat bagy

Biziň başarnygymyz

Zawodymyz 30000 inedördül metr meýdany tutýar, ýylda 1 million ýumurtga inkubator öndürýär.Productshli önümler CE / FCC / ROHS-den geçdi we 1-3 ýyl kepillikden peýdalandy. Çuňňur durnukly hiliň müşderiniň işini giňeltmegine kömek etjekdigine düşünýäris. material barlagy, önümçilik barlagynda, 2 sagat garrylyk synagy, içerki OQC barlagy.

(M2 area meýdany tutýar
Her ýyl ýumurtga inkubatorlary çykýar
2-Biziň_abilityremovebg-deslapky syn

Taryhymyz

+
3

Germaniýa, Russiýa, Gonkong we ş.m. ýaly sergilere gatnaşdyk we ýarmarkada uly gyzyklanma we minnetdarlyk bildirdik.Häzirki wagtda esasan eksport etdik:

ABŞ

Germaniýa

Meksika

Polşa

Awstraliýa

Peruda

Taýland

Türkiýe

Günorta Afrika

Russiýa

70% töweregi sarp edijiler 8 ýyldan gowrak wagt bäri biziň bilen uzak we dowamly hyzmatdaşlygy dowam etdirýärler.

Biziň güýjümiz

Güýçli gözleg we tehniki goldaw we 12 ýyllyk inkubator iş tejribesi bilen, islegiňizi kanagatlandyryp biljekdigimize we garaşýanlaryňyza ýetip biljekdigimize ynanýarys.

Her ýyl özüne çekiji öndürijilik, innowasiýa tehnologiýasy we ýokary çykdajyly netijelilik bilen täze önümleri ösdürmegi dowam etdirmek bilen, siziň ygtybarly we uzak möhletli hyzmatdaş bolup biljekdigimize ynanýarys. Bazardan yzygiderli ýokary seslenmeler bilen inkubator pudagynda ösjekdigimize ynanýarys hemişe.

4-Biziň güýjümiz

Müşderimiz aýdýar

+
5-Müşderimiz

Aýwi, inkubator işini maňa hödürläniňiz üçin sag boluň, hökman maşgalamyzyň durmuşyny ösdürdi.

Kaka, men öz jüýjelerimiň öýlerini çykardym, gaty tolgundym.

OEM önümlerini ýerine ýetirmek meniň wagtym, ýöne toparyňyzyň çykyşyna haýran galýaryn we täsir edýärin.

Dünýäniň dürli künjeginden çyn ýürekden sözler alanymyzda, bize diýseň täsir etdi. Hemişe garaşyşyňyzdan has gowy ederis.

Biziň wezipämiz

Häzirki wagtda ene towuklary tarapyndan däp bolan towuk usuly ýuwaş-ýuwaşdan awtomatiki inkubator bilen çalşyrylýar, biz towukdan çykýan stresleri erkin we gülkünç etmegi maksat edinýäris. Hyzmatdaşlyk edip, dünýä goşant goşarys diýip umyt edýäris.

Geliň, bilelikde bagt çykarmaga geçeliň.

6