Önümler

 • Inkubator HHD 4 çaga sowgady üçin awtomatiki towuk ýumurtgalaryny öndürýän maşyn

  Inkubator HHD 4 çaga sowgady üçin awtomatiki towuk ýumurtgalaryny öndürýän maşyn

  Bu kiçi inkubator 4 ýumurtga saklap bilýär, ýokary hilli plastmassadan, berk berklikden, garramaga garşy we çydamly.Gowy ýylylyk birmeňzeşligi, ýokary dykyzlygy, çalt gyzdyrylmagy, gowy izolýasiýa öndürijiligi, ulanmak üçin has ygtybarly keramiki ýyladyş listini kabul edýär.Pes ses, sowadyjy fanat inkubatorda birmeňzeş ýylylyk ýaýramagyny çaltlaşdyryp biler.
  Aç-açan penjire, ýumurtga çykarmak prosesini anyk synlamaga mümkinçilik berýär.Towuk, ördek, goz ýumurtgasy we guş ýumurtgalarynyň köp görnüşi üçin amatly.Çagalaryňyza ýa-da okuwçylaryňyza ýumurtganyň nädip dörändigini görkezmek üçin bilim üçin ajaýyp.

 • Inkubator HHD mini 7 ýumurtga towuk ýumurtgasy öýünde ulanylýar

  Inkubator HHD mini 7 ýumurtga towuk ýumurtgasy öýünde ulanylýar

  Bu kiçijik ýarym awtomat ýumurtga inkubatory gowy we arzan.Eggsumurtgalaryň inkubasiýa prosesine syn etmek üçin amatly, aç-açan görnüşi bolan berk we poslama garşy ABS materialyndan ýasalýar. Inkubatoryň içindäki temperaturany sazlap bilýän sanly ekran ekrany bar. Içinde lýubka bar inkubasiýa gurşawyny döretmek üçin suw goşup çyglylygy sazlap bilýär. Maşgala ýa-da eksperimental ulanmak üçin gaty amatly.

 • Inkubator HHD 9 LED ýumurtga şemli awtomatiki ýumurtga enjamy

  Inkubator HHD 9 LED ýumurtga şemli awtomatiki ýumurtga enjamy

  Inkubatorymyz, ähli prosesi synlamak we bilesigelijiligini ösdürmek isleýän täze başlaýanlar ýa-da öýde çagalar üçin inkubasiýa sapaklary we demostrasiýa üçin ajaýyp gural bolan ýumurtga çykarmagyň tebigy prosesine öýkünýär. Bu gyzykly towuk ýumurtgasy inkubatory bilen çagaňyz üçin gaty geň zat. inkubasiýa prosesini öýde, mekdepde ýa-da laboratoriýada öwrenmäge we öwrenmäge mümkinçilik beriň. Elbetde, jüýjäniň ýa-da ördekiň dünýä inmegine şaýat bolmak üçin tolgundyryjy bolany üçin, synlamaga gatnaşmagy gowy görerler.

 • Inkubator HHD 12/20 awtomatiki towuk ýumurtga towuk ýumurtgasy

  Inkubator HHD 12/20 awtomatiki towuk ýumurtga towuk ýumurtgasy

  Aç-açan gara dizaýn çäksiz hyýaly.Bütin enjam ekologiýa taýdan arassa we çydamly ABS materialdan ýasaldy.Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin, ýumurtganyň üýtgewsiz gurluşy taşlanýar we dürli görnüşli ýumurtgalary erkin we gözegçiliksiz saklap bilýän köp wezipeli ýumurtga gapagy ulanylýar.Süýşýän ýumurtga süýremesi, garşylyksyz buz pyçak süýşüriş dizaýny, goşmaça gyzdyryjy gorag enjamy bilen enjamlaşdyrylan, müşderilere has köp üns we az alada döredýär.

 • Inkubator HHD Täze 20 awtomatiki ýumurtga awlaýjy, awtoulag suwuny goşmagy goldaýar

  Inkubator HHD Täze 20 awtomatiki ýumurtga awlaýjy, awtoulag suwuny goşmagy goldaýar

  Awto suw goşmak funksiýasy bilen täze sanalan 20 sany ýumurtga inkubatory, mundan beýläk el bilen suw goşmagyň zerurlygy ýok we içerki temperatura we çyglylyga täsir etmek üçin gapagy ýygy-ýygydan açmak zerurlygy ýok. Mundan başga-da, köp funksiýaly ýumurtga gapagy ulanylýar. dürli görnüşli ýumurtgalary erkin we saplanmadyk inkubasiýa edip biler.Süýşýän ýumurtga süýremesi, garşylyksyz buz pyçak süýşüriş dizaýny, goşmaça gyzdyryjy gorag enjamy bilen enjamlaşdyrylan, müşderilere has köp üns we az alada döredýär.

 • Öýde ulanylýan ýumurtga üçin ýumurtga inkubator HHD EW-24

  Öýde ulanylýan ýumurtga üçin ýumurtga inkubator HHD EW-24

  Geň galdyryjy, owadan we güýçli 24 ýumurtga inkubatory bilen başlandy, görlüp-eşidilmedik dizaýndan, akyl taýdan gözellikden, öňdebaryjy modadan ýokary bolup, öý inkubatorlary üçin ilkinji saýlama boldy.Bahanyň we hiliň ajaýyp birleşmegi, ajaýyp hil, täsirli inkubasiýa, täze durmuşy alyp barýar.

 • Useumurtga inkubatory HHD öýde ulanylýan lybas üçin 30/52 ýylgyrýar

  Useumurtga inkubatory HHD öýde ulanylýan lybas üçin 30/52 ýylgyrýar

  Tehnologiýanyň we sungatyň ajaýyp utgaşmasy, professional inkubasiýa, ýokary aç-açan örtük we inkubasiýa prosesine anyk syn etmek. S30 janly hytaý gyzyl, berk we berkdir. S52 asmana meňzeş gök, açyk we düşnükli. .Indi şadyýan ýumurtga tejribäňizden lezzet alyň.

 • Yumurtga inkubatory HHD Awtomatiki 36 ýumurtga Çagalara ylym öwretmek

  Yumurtga inkubatory HHD Awtomatiki 36 ýumurtga Çagalara ylym öwretmek

  36 awtomatiki ýumurtga inkubatorlary, bir görnüşli maşyn, gündelik işlemek we ýumurtgadaky inkubasiýa ýagdaýyna syn etmek üçin amatly LED yşyk we sensor paneli bilen üpjün edilýär.

  Täze dizaýn 1: Elektrik toguny ulanmakda bolup biljek howplary aradan aýyrmak we ygtybarly we ygtybarly ulanmak üçin gizlin gurlan rozetka dizaýny.

  Täze dizaýn 2: Çykýan suw lýubkasy: Gapagy açmak we suw goşmak hökman däl, aňsat arassalamak üçin ähli hapalar çekiş görnüşindäki suw lýubkasyndan çykarylyp bilner.

  Programma: towuk, ördek, beden, towuk, kepderi we ş.m.

 • Öýde ulanmak üçin ýumurtga inkubator HHD awtomatiki 42 ýumurtga

  Öýde ulanmak üçin ýumurtga inkubator HHD awtomatiki 42 ýumurtga

  Towuk, ördek we gaz we ş.m. inkubasiýa etmek üçin maşgalalarda we ýöriteleşdirilen öýlerde 42 ýumurtga inkubatory giňden ulanylýar.Doly sanly akylly dolandyryş ulgamy bilen enjamlaşdyrylan çyglylyk, temperatura we inkubasiýa günleri LCD-de bir wagtda dolandyrylyp we görkezilip bilner.

 • Klassiki goşa güýçli ýumurtga inkubator HHD EW-48/56 gsumurtga Öýde ulanmak üçin

  Klassiki goşa güýçli ýumurtga inkubator HHD EW-48/56 gsumurtga Öýde ulanmak üçin

  Bu guş awlaýjy maşyn, inkubasiýa üçin jemi 48 ýumurtga üçin has köp ýer hödürleýär.Ulanyjy üçin amatly, arassalamak aňsat we beýleki kiçi inkubatorlara garanyňda köp taraply.Kiçijik we orta seriýalar üçin iň oňat ýumurtga inkubatory! Biz öz islegiňiz boýunça towuk ýumurtgasy, beden ýumurtgasy we rolikli ýumurtga tarelkasy bilen üpjün edýäris.Towuk ýumurtgalary, beden ýumurtgalary, ördek ýumurtgalary ýa-da süýrenijiler ýumurtgalary ýaly guş ýumurtgalaryňyzy ösdürip ýetişdirmek üçin ajaýyp.

 • Awtomatiki çyglylygy gözegçilik etmek Towuk, goz, beden ýumurtgalaryny çykarmak üçin 50 ýumurtga inkubator

  Awtomatiki çyglylygy gözegçilik etmek Towuk, goz, beden ýumurtgalaryny çykarmak üçin 50 ýumurtga inkubator

  Inkubator şa zenany 50 ýumurtga inkubatory önüm sanawymyzda ýokary derejeli ýumurtga dizaýnyna degişlidir. Onda jüýje, ördek, goz, guş we ş.m. ýaly dürli ýumurtga görnüşine laýyk gelýän köp wezipeli ýumurtga çüýşesi bar. , inkubator şa zenany ony durmuşyňyza getirýär.

 • Farmumurtga inkubatory HHD Awtomatiki 56 ferma ulanmak üçin towuk inkubatory

  Farmumurtga inkubatory HHD Awtomatiki 56 ferma ulanmak üçin towuk inkubatory

  Diňe owadan däl, ýumurtga şemli bilen 56 ýumurtga amaly doly awtomatiki guş inkubatory, gündelik durmuşymyzda amaly enjam.Adaty çäklilikden dynmak, adamlara inkubasiýa prosesini görmäge mümkinçilik berýän görünýän stilde döredildi.Diňe ylmy gözlegleriň sene islegini kanagatlandyryp bilmän, çaganyň bilesigelijiligini ösdürmäge hem kömek edip biler.Uly göwrümde, aňsat götermek we işlemek üçin ýeňil.Işledilenden soň, durnukly we üznüksiz iş ýerine ýetirer.Iň oňat inkubasiýa ýagdaýy üçin durnukly temperaturany görkezýär.Bu hakykatdanam güýçli enjam!

12Indiki>>> Sahypa 1/2