Endokary End Wonegg inkubator

 • Yumurtga inkubatory Wonegg Kiçijik otly 8 Ylym üçin çagalar üçin bilim

  Yumurtga inkubatory Wonegg Kiçijik otly 8 Ylym üçin çagalar üçin bilim

  Durmuş syýahaty “ýyly otlydan” başlaýar.Otlynyň gidýän duralgasy durmuşyň başlangyç nokady.Durmuş otlusynda doguldy we bu aýdyň sahnada öňe git.Syýahat kynçylyklardan, arzuwlardan we umytlardan doly.

  “Kiçijik otly” kiçi inkubator oýunjak önümidir.Gözleg nokady hökmünde çagalaryň durmuşy öwretmek baradaky bilesigelijiligini alyp, çagalaryň durmuşa bolan hormatyny ösdüriň.Dizaýn açar nokatlary, ýakymly, gülkünç, funksional we amaly önüm atributyny görkezmek üçin ylym we oýunjaklara esaslanýar.Önümi has ýyly, ýakymly we moda edip, kiçijik otlynyň görnüşini wizual görnüşde görkeziň.

 • Towuklary gyzdyrmak üçin Wonegg gyzdyryjy plastinka-13watt

  Towuklary gyzdyrmak üçin Wonegg gyzdyryjy plastinka-13watt

  EJESI HEN ýaly takyk!Towuklar, tebigy bolşy ýaly, ýyladyş plastinkamyzyň aşagynda ýyly we rahat bolýarlar.Ene towugyny hasam köpeltmeli pawilionymyzy satyn alyň. Ösýän jüýjeleriňiziň ululygyny sazlap boljak beýiklik we burç bilen ýerleşdirmek aňsatdyr. Adaty ýylylyk çyrasy bilen deňeşdirilende, bu diňe bir pul tygşytlamak bilen çäklenmän, energiýa tygşytlamakdyr.
  Çagaňyz jüýjeleri çykandan soň, wonegg tohumly pawiliony sypdyrmaň.

 • Şahsy ulanmak üçin ýumurtga inkubatory Wonegg Roller 32 ýumurtga inkubatory

  Şahsy ulanmak üçin ýumurtga inkubatory Wonegg Roller 32 ýumurtga inkubatory

  Häzirki wagtda guşçylyk bilen meşgullanmak üçin köp adam gyzyklanýar, ýöne olaryň hemmesi ekerançylyk üçin ýeterlik ýeriň ýoklugy bilen göreşýärler we nireden başlajagyny bilenoklar.Şonda Wonegg-iň inkubatory iň gowy saýlan zadyňyz bolar.Bir topar jüýje çykarmaga synanyşyp, olaryň ýumurtga prosesine syn edip, garaşylmadyk ýagdaýda hasyl ýygnamaga taýyn bolup bilersiňiz!

  Bu rolikli ykdysady inkubatoryň hemmesi gaty gymmat.Onda awtomatiki temperatura gözegçilikleri, sanly çyglylyk displeýi, ýumurtganyň awtomatiki öwrümi bar. Roller ýumurtga çüýşesi jüýjeleri / ördek / beden / guş çykarmak üçin laýyk gelýär.Çyglylygyňyz ýa-da temperaturaňyz bolmaly ýerinde däl?Alada etme, bu inkubator mümkin boldugyça iň gowy üstünlik gazanmaga mümkinçilik berýän çäre görmäge duýduryş berer.Bu tygşytly inkubator, ähli ýaşdaky ajaýyp synp okuw tejribesini üpjün eder.Kuwwaty: 80W

 • Täzelik üçin inkubator Wonegg Hytaý gyzyl 1000 ýumurtga

  Täzelik üçin inkubator Wonegg Hytaý gyzyl 1000 ýumurtga

  1000 ýumurtga kuwwaty bolan, ýöne adaty göwrüminden has kiçi we has tygşytly inkubator gözleýärsiňizmi? Awtomatiki temperatura gözegçilik, çyglylyga gözegçilik, ýumurtga öwrülişi, duýduryş funksiýalary bar diýip garaşýarsyňyzmy? Dürli ýumurtga görnüşini çykarmalymy? Muny edip biljekdigimize ynamly. Innowasiýa funksiýasy, ykdysady bahasy bilen has kiçi göwrümli hytaý 1000 ýumurtga inkubatory siziň tarapyňyza gelýär. 12 ýyllyk inkubator önümçiligi bilen öndürilýär. ýumurtgaňyzdan lezzet alyň.

 • Emeli inkubator Wonegg Hytaý gyzyl 2000 ýumurtga

  Emeli inkubator Wonegg Hytaý gyzyl 2000 ýumurtga

  1000-2000 ýumurtga kuwwaty bolan inkubator gözleýärsiňizmi, ýöne göwrüminden has kiçi we has tygşytly? Awtomatiki temperatura gözegçilik, çyglylyga gözegçilik, ýumurtga öwrülişi, duýduryş funksiýalary bar diýip garaşýarsyňyzmy? Dürli ýumurtga görnüşini çykarmagy goldaýar? Muny edip biljekdigimize ynamly. Innowasiýa funksiýasy, ykdysady bahasy bilen has kiçi göwrümli hytaý 2000 ýumurtga inkubatory siziň tarapyňyza gelýär. 12 ýyllyk inkubator önümçiligi bilen öndürilýär. towukdan lezzet almak üçin mugt.