Inkubator HHD 9 LED ýumurtga şemli awtomatiki ýumurtga enjamy

Gysga düşündiriş:

Inkubatorymyz, ähli prosesi synlamak we bilesigelijiligini ösdürmek isleýän täze başlaýanlar ýa-da öýde çagalar üçin inkubasiýa sapaklary we demostrasiýa üçin ajaýyp gural bolan ýumurtga çykarmagyň tebigy prosesine öýkünýär. Bu gyzykly towuk ýumurtgasy inkubatory bilen çagaňyz üçin gaty geň zat. inkubasiýa prosesini öýde, mekdepde ýa-da laboratoriýada öwrenmäge we öwrenmäge mümkinçilik beriň. Elbetde, jüýjäniň ýa-da ördekiň dünýä inmegine şaýat bolmak üçin tolgundyryjy bolany üçin, synlamaga gatnaşmagy gowy görerler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

【Premium material AB ABS materialyndan ýasalan, uzak möhletli ulanmak üçin çydamly we ýylylyga çydamly
Able Göçme dizaýn easy Easyeňil saklamak we tehniki hyzmat etmek üçin ýer tygşytlaýan ýeňil we göçme gurluş
【LED synag funksiýasy tohumlandyrylan ýumurtgalary tanamak we ýumurtga çykarmak prosesine gözegçilik etmek üçin gurlan LED ýumurtga şem
Cover Örtügi arassalamak ing Tüýdük prosesini görüp arkaýyn boluň we hiç wagt sypdyrmaň
Ust tozanly ýumurtga gapagy clean Arassalamagy aňsatlaşdyryň
Eg Gumurtga giňligi ch Jüýjelerden başga, beden, kepderi we beýleki guş ýumurtgalary üçin hem ajaýyp

Arza

Öý, mekdep we laboratoriýa.

1

Önümleriň parametrleri

Marka HHD
Gelip çykyşy Hytaý
Model 9 ýumurtga inkubator
Reňk Gök we ak
Material ABS we HIPS
Naprýa .eniýe 220V / 110V
Kuwwat 20W
NW 0.697KGS
GW 0.915KGS
Gaplamak ölçegi 27.5 * 29 * 12 (CM)
Bukja 1pc / guty, 8pcs / ctn

Has giňişleýin maglumat

01

Örän täsirli we başlangyç we hünärmen daýhanlar üçin amatly. Ajaýyp, stressiz ýumurtga pursatyňyzdan lezzet alyň.

02

Tozdan goraýan ýumurtga tarelkasy arassalamagy aňsatlaşdyrýar. Haçan-da bolsa, çykaryň, suw bilen arassalaň we guradyň.

03

Gurlan LED ýumurtga barlaýjysy, ýumurtga çykarmak ýagdaýyna päsgel bermezden ýumurtga çykmagyň ýagdaýyny bilmek üçin bir gezek basyň.

04

Gyzgyn howa kanalynyň tegelek dizaýny öň we arka tarapdan geçýär, tohumlandyrylan ýumurtgalara temperaturany we çyglylygy deň paýlaýar

05

Towuk ýumurtgasy eggsumurtga çykarmak üçin inkubatorlar, düwünçekleriň ösmegi üçin yzygiderli we howpsuz gurşaw berýär.

06

Aladasyz ýumurtga, ýumurtgalar tohum çykarmak döwrüne girende, maşyn ýumurtga döwri üçin zerur temperaturany we çyglylygy üpjün edip biler.Şeýle hem, çaga jüýjeleri çykanda, başlyk bolup biler.

Ulag tertibi

Inkubatory nädip daşamaly?
Hünär sargyt ulgamyndan we gowşuryş bölümini yzarlamak üçin aýratyn sargyt goldaw bölüminden lezzet alýardyk. Adatça,
- Mysal üçin, birnäçe kompýuter ýaly, gyssagly eltip ibereris.
- 1CBM-den gowrak synag buýrugy üçin logistik kompaniýa tarapyndan iberiler.
- Konteýner sargytlary üçin, konteýner NOOK tassyklaýarys.öňünden ýükläň we konteýner gurşawyny barlaň. Eger arassalamagy haýyş etseňiz, harytlarymyzyň arassa ýagdaýdadygyna görä ýerine ýetireris. Adingüklenende ýüklemek wagtynda surata düşer. Adatça, bir konteýner 2 sagadyň içinde ýükläp bileris.
-Eger müşderi zawodymyzdan haryt almak islese, bu hem goldanýar. Satuw toparymyz şertnama üçin adres / aragatnaşyk ady / aragatnaşyk belgisini öňünden berer.
Processhli prosesiň dowamynda satuw toparymyz hemme zadyň dogry we rahat geçmegini üpjün etmek üçin müşderileriň sargytyna üns berer.

Müşderileriň töleg senesine görä sargyt gowşuryş wagtyny yzygiderli düzýäris, ilki tölediňiz, sargyt has ir iberilip bilner. Käbir ýagdaýlarda gyssagly ýagdaýda konteýner ýa-da howa uçuşyny tutmaly bolarsyňyz, öňünden eltip bermegi göz öňünde tutuň.
Indi köp müşderi Hytaýda Guanç Guangzhouou, Ningbo, YiWu, öz wekillerinden lezzet aldy.
Şençzhenen we ş.m. we ekspress ýa-da logistika arkaly haryt ibermegi haýyş etdik, yzarlaýyş belgisini ikinji günde ibereris we düşünersiňiz diýip umyt edýäris.
Käbir müşderiler gyssagly maglumat almak isleýärler. Couöne Courier günortan bilelikde köp sargyt alar. Adatça işden öň yzarlaýyş belgisini alyp bilmeýär, şonuň üçin ikinji gün galan gowşuryş maglumatlary berilýär. Şonuň üçin öňünden düşünmegiňiz zerur. .Ammaryňyz eltilende haýsydyr bir resminama almagy haýyş eden bolsa, bize-de habar berip biler, şoňa görä taýýarlarys.
Her gezek ähli prosesi ýerine ýetireris. Ilki bilen müşderi.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň