12 ýyllyk ýubileý mahabaty

Kiçijik otagdan CBD-de bir edara, bir inkubator modelinden 80 dürli kuwwata çenli.Eggumurtga inkubatorlarynyň hemmesi öý, bilim gurallary, sowgat pudagy, ferma we haýwanat bagynda kiçi, orta, senagat kuwwaty bilen giňden ulanylýar.Ylgaýarys, şu gün 12 ýaşymyzda.

surat11

Müşderilerimiziň kompaniýamyza berýän goldawyna minnetdarlyk bildirmek üçin bu ýubileý mahabatynda islendik önüme sargyt (4/7/9 / senagat seriýalaryny / garnituralaryny goşmaň) nagt arzanladyşdan peýdalanyp biler we mugt nusgalar hem alyp biler.Öz islegiňiz üçin iki sany arzanladyş modeli (G32A ýumurtga inkubatory we Queen 50 ýumurtga inkubatory).

1. 2000-den gowrak sargyt bahasy, derrew 100 dollar nagt pul alyň we 2 sany mugt nusga alyň: Kiçijik otly 8 ýumurtga inkubatory + atingyladyş plastinkasy.

surat2

2. Sargyt bahasy 5000 $ -dan ýokary, derrew 300 $ nagt pul alyň we 2 sany mugt nusga alyň: Kiçijik otly 8 ýumurtga inkubatory + atingyladyş plastinkasy.

surat3

3. Sargyt bahasy 10000 dollardan geçýär, derrew 800 dollar nagt pul alyň.Şeýle hem 3 mugt nusga alyň: Kiçijik otly 8 ýumurtga inkubatory + 2 sany atingyladyş plastinkasy.

surat4

4. Sargyt bahasy 30000 dollardan geçýär, derrew 3000 dollar nagt pul alyň.Şeýle hem 4 mugt nusga alyň: Kiçijik otly 8 ýumurtga inkubatory + 2 sany atingyladyş plastinkasy + täze 20 ýumurtga inkubatory.

surat5

5. Specialörite arzanladyş modeli - 32 ýumurtga we 50 ýumurtga.Unitörite bahadan lezzet almak üçin bir bölüm bar.

surat6

tehnologiýany, önümçiligi, gözlegleri, satuwy we hyzmaty birleşdirýän uly göwrümli topar kompaniýasydyrys.Esasy önümlere inkubator we oba hojalygy tehnikasy enjamlary girýär.Baş edaramyz 20 000 inedördül metrden gowrak meýdany, plastmassa önümçiligi zawody we nepis gaýtadan işleýän zawod bilen gurýar. Annualyllyk önüm öndürýän önümleriň 4000 toplumyna çenli.Içerki we daşary ýurtly müşderiler olary gowy görýärler we Günorta-Gündogar Aziýa, Afrika, Demirgazyk Koreýa, Awstraliýa we käbir beýleki sebitlere eksport edilýär.Biziň kompaniýamyz, iş we amallary gowy bilýän we dürli logistik çözgütleri hödürleýän, şeýle hem daşary ýurtly müşderilere Hytaý bazaryny ösdürmäge kömek edýän oňurgaly topary bar.Import we eksport baradaky ähli aladalaryňyzy aradan aýyrmak üçin hünärli, şahsylaşdyrylan we ähli taraplaýyn hyzmatlary edýäris.


Iş wagty: Iýul-08-2022