Tohumlandyrylan ýumurtgalary nädip saýlamaly?

Tüýdükli ýumurtga, inkubasiýa üçin tohumlandyrylan ýumurtga diýmekdir. Atumurtga tohumlandyrylan ýumurtga bolmalydyr. Itöne bu tohumlandyrylan ýumurtgalaryň hemmesiniň çykyp biljekdigini aňlatmaýar. Tutmagyň netijesi ýumurtganyň ýagdaýyndan tapawutly bolup biler. Gowy ýumurtga bolmak üçin ene towugy gowy bolmaly. ýokumly ýagdaýy.Mundan başga-da, ýumurtga goýlandan 7 gün geçmänkä inkubasiýa edilmelidir. 10-16 ° C temperaturada we 70% çyglylyk bilen inkubasiýa başlamazdan ozal ýagtylygyň şöhlelenmeginden saklanmak has gowudyr. Eggsumurtga gabygynyň ýarylmagy bilen ýumurtga, adaty däl Hapalanan ýumurtga gaby bilen şekilli ýa-da ýumurtga, ýumurtga ýumurtgasyna gowy däl.

3

Tohumlanan ýumurtga
Tohumlanan ýumurtga towuk we horaz bilen jübütlenip goýlan ýumurtga. Şonuň üçin towuk bolup biler.

Tohumlanmadyk ýumurtga
Tohumlandyrylmadyk ýumurtga, adatça iýýän ýumurtgamyzdyr. Diňe towuk tarapyndan goýulmadyk tohumsyz ýumurtga, towuk bolup bilmez.

1. gumurtgalar ýumurtga çykarmak üçin amatlydyr.

2858

2. Pes ýumurtga göterimi bolan ýumurtga.

899

3. Gyrgyçlar.

2924

Inkubasiýa döwründe ýumurtgalaryň ösüşini wagtynda barlamaly:
Ilkinji gezek ýumurtga synagy (5-6-njy gün): Esasan çykýan ýumurtgalaryň düwünçegini barlaň we tohumlandyrylmadyk ýumurtgalary, sary ýumurtgalary we öli sperma ýumurtgalaryny saýlaň.
Eggsumurtgalary 2-nji gezek barlamak (11-12-nji günler): Esasan ýumurtga düwünçekleriniň ösüşini barlaň.Gowy ösen düwünçekler ulalýar, gan damarlary ýumurtganyň üstünde, howa öýjükleri bolsa uly we gowy kesgitlenendir.
3-nji gezek ýumurtga synagy (16-17-nji gün): lightagtylyk çeşmesini kiçijik kellä gönükdiriň, oňat ösen ýumurtgadaky düwünçejikler düwünçekler bilen çişýär we köp ýerde ýagtylygy görüp bilmeýär;eger-de çaga dogurýan bolsa, ýumurtgadaky gan damarlary bulaşýar we görünmeýär, howa kamerasynyň golaýy sary bolýar we ýumurtganyň mazmuny bilen howa kamerasynyň arasyndaky araçäk açyk däl.
Ingumurtga döwri (19-njy 21-nji gün): eggsumurtganyň gabygynyň üstünde ýaryklar döräp başlanda, ýumurtga gabygynyň jüýjeleriň döwülmegi we temperaturanyň peselmegi üçin çyglylygy ýokarlandyrmaly; 37-37.5 ° C çenli iň gowusydyr.


Iş wagty: Iýun-21-2022