Önümçilik wagtynda inkubatoryň hiline nädip gözegçilik etmeli?

1. Çig materialy barlamak
Çig malymyzyň hemmesi durnukly üpjün edijiler tarapyndan diňe täze derejeli materiallar bilen üpjün edilýär, daşky gurşaw we sagdyn gorag maksady bilen hiç haçan ikinji materialy ulanmaň. Üpjün edijimiz bolmak üçin, hünärli şahadatnamany barlamagy we hasabat bermegi haýyş ediň. Şol bir wagtyň özünde gaýtadan gözden geçireris ammarymyza çig mal gowşurylanda we kemçilik bar bolsa resmi we öz wagtynda ret edilende.

8
9

2.Online barlag
Resmi önümçilikden öň ähli işçiler berk taýýarlyk görýärler. QC topary önümiň ähli önümleriniň hiline göz ýetirmek üçin ätiýaçlyk şaýlaryny ýygnamak / funksiýa / paket / ýerüsti goramak we ş.m. goşmak bilen önümçilik döwründe ähli amallar üçin onlaýn gözden geçiriş gurady.

3. Iki sagatlap synag
Nomatter nusgasy ýa-da köpçülikleýin sargyt, gutarandan soň 2 sagat garrylyk synagyny gurar. Gözegçiler prosesiň dowamynda temperaturany / çyglylygy / fanaty / duýduryş / üst we ş.m. barladylar. Haýsydyr bir kemçilik bar bolsa, gowulaşmak üçin önümçilik liniýasyna gaýdyp geler.

5085
11

4.OQC partiýa barlagy
Içerki OQC bölümi, ähli paket ammarda gutarandan soň, hasabat boýunça jikme-jiklikleri bellänsoň, toparlaýyn başga bir barlag gurar.

5. Üçünji tarapyň barlagy
Müşderilere gutarnykly gözden geçirmek üçin üçünji tarapy gurnamak üçin goldaw beriň. SGS, TUV, BV gözden geçirmek bilen baý tejribämiz bar. Öz QC toparymyz müşderi tarapyndan düzülen barlaglary geçirmek üçin hem garşylanýar. Käbir müşderiler wideo barlagyny ýa-da haýyş edip bilerler. köpçülikleýin önümçilik picutre / wideo gutarnykly gözden geçirmek üçin, hemmämiz goldaw berdik we diňe müşderileriň soňky tassyklamasyndan soň haryt ibereris.

12

Soňky 12 ýylda müşderileriň islegini kanagatlandyrmak üçin önümiň hilini ýokarlandyrýarys.
Häzirki wagtda ähli önümler CE / FCC / ROHS kepilnamasyndan geçdi we öz wagtynda täzelenmegini dowam etdirdi. Çuňňur düşünýäris, durnukly hil müşderilerimize bazary has uzak eýelemäge kömek edip biler. Çuňňur düşünýäris, durnukly hil ahyrky ulanyjymyza kömek edip biler ajaýyp ýumurtga wagtyny başdan geçiriň. Çuňňur düşünýäris, durnukly hil inkubator pudagyna esasy hormatdyr. Çuňňur düşünýäris, durnukly hil özümizi has gowy kärhana edip bileris. Zapas bölekden taýýar önüme, paketden başlap eltip bermäge çenli synanyşýarys. elmydama iň gowusy.


Iş wagty: Iýun-21-2022