Awtomatiki çyglylygy gözegçilik etmek Towuk, goz, beden ýumurtgalaryny çykarmak üçin 50 ýumurtga inkubator

Gysga düşündiriş:

Inkubator şa zenany 50 ýumurtga inkubatory önüm sanawymyzda ýokary derejeli ýumurtga dizaýnyna degişlidir. Onda jüýje, ördek, goz, guş we ş.m. ýaly dürli ýumurtga görnüşine laýyk gelýän köp wezipeli ýumurtga çüýşesi bar. , inkubator şa zenany ony durmuşyňyza getirýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Used Ulanylan täze material】 Täze ABS we kompýuter materiallary birleşdirilen, çydamly &
daşky gurşaw üçin arassa
Ble Iki gatlak örtük lock Gulp dizaýny bilen iki gatlak örtügi durnuklylygy üpjün edýär
temperatura we çyglylyk
【Awto temperatura we çyglylyk gözegçiligi automatic Takyk awtomatiki temperatura we çyglylyk gözegçiligi
【Daşarky suw goşmak ternal Daşarky suw iň amatlylyk bilen goşulýar
Egg alhliumumy ýumurtga gapagy mov Dürli ýumurtga görnüşine uýgunlaşýan bölüjiler bilen uniwersal ýumurtga gapagy
【Awto ýumurtga öwrülişi original Awtomatiki ýumurtga öwrülişi, asyl ene towugynyň inkubasiýa tertibini simulasiýa etmek
Ach Aýrylyp bilinýän dizaýn body Aýrylyp bilinýän dizaýn, arassalanmagy aňsatlaşdyrýar

Arza

Çagalara, daýhanlara, mekdebe we ş.m. towuk, ördek, goz, beden we ş.m. ýaly dürli görnüşli ýumurtga çykarmaga kömek edip biler, indi inkubator şa aýaly bilen ýumurtga syýahatyny başlaň.

app50

Önümleriň parametrleri

Marka HHD
Gelip çykyşy Hytaý
Model Awtomatiki 50 ýumurtga inkubatory
Reňk Gara, goňur, aç-açan
Material Täze kompýuter we ABS
Naprýa .eniýe 220V / 110V
Kuwwat 140W
NW 6.2KGS
GW 7.7KGS
Önümiň ululygy 63 * 52 * 15.3 (CM)
Gaplamak ölçegi 70 * 58 * 22 (CM)

Has giňişleýin maglumat

Surat-1

Endokarky 50 inkubator şa zenany, isleýşiňiz ýaly ähli ýumurtga funksiýalaryny öz içine alýar. Geliň, indi inkubator şa zenany bilen stressiz çykmaga başlalyň.

Surat-2

Temperaturany we çyglylygy her burça deň paýlamak, ýokary çykma derejesini üpjün etmek üçin 4pc fan fan bilen enjamlaşdyryldy.

Surat-3

Suw sanjymy üçin amatly daşarky suw sanjym çukurynyň dizaýny, lýuksyň täsirine täsir etmek üçin ýokarky gapagy açmagyň zerurlygy ýok.

Surat-4

ABS we kompýuter materiallaryndan ýasalan, ekologiýa taýdan arassa we ýeterlik çydamly. Esasanam iki gatly kompýuteriň ýokarky örtügini deformasiýa etmek aňsat däl we içerki durnukly temperaturany we çyglylygy saklap bilýär.

Surat-5

Eggsumurtgalary awtomatiki öwürmek, ýumurtgalary ýuwaş we ýuwaş öwürmek, ýumurtga çykmagyň derejesini ep-esli ýokarlandyrmak üçin eliňizi boşadyň.

Surat-6

Eggsumurtganyň ululygyna görä sazlanmagy goldaýan köp wezipeli ýumurtga gapagy. Eggumurtganyň üstüni goramak we ýokary ýumurtga derejesini gazanmak üçin ýumurtga bölüji we tohumlandyrylan ýumurtga arasynda 2MM aralyk saklamagy ýatdan çykarmaň.

Surat-7

Kämilleşdirilen ulgam bilen awtomatiki çyglylygy dolandyrmak.SUS304 suw derejesini bir gezek ýatlatmak üçin ýeterlik suw ýok.

Sorag-jogap

1. Tüýdük wagtynda tok kesilmegi.
Inkubatoryň daşyndaky daşky temperaturany ýokarlandyryň we inkubatoryň içindäki temperaturany durnukly saklamak üçin inkubatory düşek ýa-da beýleki ýylylyk enjamlary bilen ýapyň.

2.Makin inkubasiýa wagtynda işlemegini bes etdi.
Aretiýaçlyk inkubator bar bolsa, ýumurtgalary wagtynda geçirmeli.Notok bolsa, ýylylyk öndürmek üçin inkubatoryň içine ýyladyjy enjam ýa-da akkor lampa goýup bilersiňiz.

3. Tohumlanan ýumurtgalar 1-6-njy günde köp ölýär
Inkubatoryň temperaturasynyň aşa ýokarydygyny ýa-da gaty pesdigini barlaň, janköýeriň işleýändigini ýa-da işlemeýändigini, ýeleýjiligiň pes bolmagy sebäpli dörändigini, inkubasiýa döwründe ýumurtgalaryň wagtynda açylandygyny ýa-da tohumlandyrylan ýumurtgalaryň täze bolandygyny barlaň. .

4.Gabygy döwmek kyn
Düwünçejigiň gabygyndan çykmagy kyn bolsa, emeli usulda kömek edilmelidir.Akuşerçilik döwründe ýumurtga gabygyny esasan gan damarlaryny goramak üçin ýumşak gabyklamaly.Gaty gurak bolsa, ýyly suw bilen nemlendirilip, soňra gabykdan aýrylyp bilner.Düwünçejigiň kellesi we boýny açylansoň, özbaşdak aýrylyp biljekdigi çak edilýär.Bu wagt akuşerçilik işini togtadyp bolar we ýumurtganyň gabygyny zor bilen çykarmaly däldir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň