Öýde ulanylýan ýumurtga üçin ýumurtga inkubator HHD EW-24

Gysga düşündiriş:

Geň galdyryjy, owadan we güýçli 24 ýumurtga inkubatory bilen başlandy, görlüp-eşidilmedik dizaýndan, akyl taýdan gözellikden, öňdebaryjy modadan ýokary bolup, öý inkubatorlary üçin ilkinji saýlama boldy.Bahanyň we hiliň ajaýyp birleşmegi, ajaýyp hil, täsirli inkubasiýa, täze durmuşy alyp barýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Arent Aç-açan örtük 360 360 ° synlamak üçin hiç wagt çykýan pursaty we goldawy sypdyrmaň
【Bir düwme LED barlaýjy eggs eggsumurtgalaryň ösüşini aňsatlyk bilen barlaň
Combination 3 kombinasiýada】 Setter, tüýdük, brooder birleşdirildi
Egg alhliumumy ýumurtga gapy ch Towuk, ördek, beden, guş ýumurtgalary üçin amatly
Egg Eggumurtganyň awtomatiki öwrülmegi work Iş ýüküni azaltmak, ýary gije oýanmagyň zerurlygy ýok.
Equipment Enjamdan doldurylan deşikler】 Hiç haçan aşa suw hakda alada etme
Ou degip bolýan dolandyryş paneli simple simpleönekeý düwme bilen aňsat işlemek

Arza

EW-24 ýumurtga inkubatory, çagalar ýa-da maşgala tarapyndan jüýje, ördek, beden, guş, kepderi ýumurtgalaryny we ş.m. çykaryp bilýän ähliumumy ýumurtga gaplary bilen enjamlaşdyrylandyr. Bu ene-atanyň arasyndaky gatnaşyklary ep-esli derejede ösdürmäge we ylym we bilimi ýagtylandyrmaga kömek etdi.

surat1
surat2
surat3
surat4

Önümleriň parametrleri

Marka HHD
Gelip çykyşy Hytaý
Model EW-24 / EW-24S
Material ABS & PET
Naprýa .eniýe 220V / 110V
Kuwwat 60W
NW EW-24: 1.725KGS EW-24S: 1.908KGS
GW EW-24: 2.116KGS EW-24S: 2.305KGS
Gaplamak ölçegi 29 * 17 * 44 (CM)
Armyly maslahat Diňe EW-24S, bir düwme LED synag ediji funksiýasyndan lezzet alýar we dolandyryş paneliniň dizaýnynda tapawutlanýar.

Has giňişleýin maglumat

01

Jüýje, ördek, beden, guş, kepderi we towukdan çykmaga arkaýyn boluň - enjamlaşdyrylan ähliumumy ýumurtga tarelkasyna laýyk gelýän zatlar. Dürli ýumurtga bir maşynda çykyp biler.

02

Chinghli towuk çykarmak prosesi, gaty amatly we tygşytly bu 3-in-1 kombinirlenen enjamda tamamlanyp bilner.

03

Önüme has gowy düşünmek üçin jikme-jik maşyn beýany.
Aç-açanlyk örtügi, bir seredişde amatly gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär we suw doldurýan deşik, temperaturanyň we çyglylygyň durnuklylygyna täsir etmek üçin gapagy ýygy-ýygydan açmakdan saklanýar.

04

Iki janköýer (termiki welosiped sürmek) has amatly ýylylyk sikl ulgamyny üpjün edýär, enjamyň içindäki has durnukly temperatura we çyglylyk üçin howa kanallaryny aýlaýar.

05

Controlönekeý dolandyryş paneli işlemek aňsat we suw goşmak aňsat. Eggumurtganyň awtomatiki öwrüminden we gizlin tok rozetkasyndan lezzet alýar.

06

Tranzitdäki önüme zeper ýetmegini azaltmak üçin, köpük bilen örtülen güýçli karton gaplama.

Inkubator operasiýasy

Ⅰ.Temperaturany düzmek
Inkubatoryň temperaturasy iberilmezden 38 ° C (100 ° F) derejesinde kesgitlenýär.Ulanyjy ýumurtganyň kategoriýasyna we ýerli howasyna görä temperaturany sazlap biler.Inkubator birnäçe sagatlap işlänsoň 38 ° C (100 ° F) ýetip bilmeýän bolsa,
barlap görmegiňizi haýyş edýäris: setting Sazlaýyş temperaturasy 38 ° C-den ýokary (100 ° F) fan fanaty döwülenok coverGapagy ýapyk room Otagyň temperaturasy 18 ° C (64,4 ° F) -dan ýokary.

1. “Set” düwmesini bir gezek basyň.
2. Gerekli temperaturany kesgitlemek üçin “+” ýa-da “-” düwmesini basyň.
3. Sazlama amalyndan çykmak üçin "Set" düwmesini basyň.

Tem Temperatura duýduryş bahasyny düzmek (AL & AH)
Highokary we pes temperatura üçin duýduryş bahasy iberilmezden ozal 1 ° C (33,8 ° F) derejesinde kesgitlenýär.
Pes temperatura duýduryşy (AL) üçin:
1. “SET” düwmesini 3 sekunt basyň.
2. Temperatura ekranynda “AL” görkezilýänçä “+” ýa-da “-” düwmesini basyň.
3. "Set" düwmesine basyň.
4. Talap edilýän temperatura duýduryş bahasyny kesgitlemek üçin “+” ýa-da “-” düwmesini basyň.
Temperatureokary temperatura duýduryşy (AH) üçin:
1. “Set” düwmesini 3 sekunt basyň.
2. Temperatura ekranynda “AH” görkezilýänçä “+” ýa-da “-” düwmesini basyň.
3. "Set" düwmesine basyň.
4. Talap edilýän temperatura duýduryş bahasyny kesgitlemek üçin “+” ýa-da “-” düwmesini basyň.

Upper Upperokarky we aşaky temperatura çäklerini bellemek (HS & LS)
Mysal üçin, ýokarky çäk 38.2 ° C (100,8 ° F), aşaky çäk 37,4 ° C (99.3 ° F) derejesinde kesgitlenen bolsa, inkubatoryň temperaturasy diňe şu aralykda sazlanyp bilner.

Ⅳ.Pes çyglylyk duýduryşy (AS)
Iberilmezden ozal çyglylyk 60% -de kesgitlenýär.Ulanyjy ýumurtga kategoriýasyna we ýerli howasyna görä pes çyglylyk duýduryşyny sazlap biler.
1. “Set” düwmesini 3 sekunt basyň.
2. Temperatura ekranynda “AS” görkezilýänçä “+” ýa-da “-” düwmesini basyň.
3. "Set" düwmesine basyň.
4. Pes çyglylyk duýduryşyny kesgitlemek üçin “+” ýa-da “-” düwmesini basyň.
Önüm pes temperaturada ýa-da çyglylykda jaň eder.Temperaturany täzeden düzüň ýa-da suw goşuň, bu meseläni çözer.

Ⅴ. Temperatura geçirijisini kalibrlemek (CA)
Termometr iberilmezden ozal 0 ° C (32 ° F) derejesinde kesgitlenýär.Nädogry bahany görkezýän bolsa, kalibrlenen termometri inkubatorda goýmaly we kalibrlenen termometr bilen kontrolleýjiniň arasyndaky temperatura tapawudyna syn etmeli.
1. Geçirijiniň ölçegini kalibrläň. (CA)
2. “Set” düwmesini 3 sekunt basyň.
3. Temperatura ekranynda “CA” görkezilýänçä “+” ýa-da “-” düwmesini basyň.
4. “Set” düwmesini basyň.
5. Gerekli ölçegi bellemek üçin “+” ýa-da “-” düwmesini basyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň