Farmumurtga inkubatory HHD Awtomatiki 56 ferma ulanmak üçin towuk inkubatory

Gysga düşündiriş:

Diňe owadan däl, ýumurtga şemli bilen 56 ýumurtga amaly doly awtomatiki guş inkubatory, gündelik durmuşymyzda amaly enjam.Adaty çäklilikden dynmak, adamlara inkubasiýa prosesini görmäge mümkinçilik berýän görünýän stilde döredildi.Diňe ylmy gözlegleriň sene islegini kanagatlandyryp bilmän, çaganyň bilesigelijiligini ösdürmäge hem kömek edip biler.Uly göwrümde, aňsat götermek we işlemek üçin ýeňil.Işledilenden soň, durnukly we üznüksiz iş ýerine ýetirer.Iň oňat inkubasiýa ýagdaýy üçin durnukly temperaturany görkezýär.Bu hakykatdanam güýçli enjam!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Transp highokarky dury gapak open Açyk gapaksyz ýumurtga çykarmak prosesine aňsatlyk bilen syn ediň
Yr Styrofoam enjamlaşdyryldy heat Gowy ýylylygy tygşytlamak we energiýa tygşytlamak
Egg Eggumurtganyň awtomatiki öwrümi the eggsumurtgalary belli bir wagtda süpürmegi ýatdan çykarmak bilen ýüze çykýan kynçylyklaryňyzy aýyryň
【Bir düwme LED şem eggs eggsumurtgalaryň ösüşini aňsatlyk bilen barlaň
Combination 3 kombinasiýada】 Setter, tüýdük, brooder birleşdirildi
Osed osedapyk gözenek baby Çaga jüýjeleriniň ýykylmagyndan goraň
【Silikon ýyladyş elementi stable Durnukly temperaturany we güýji üpjün ediň
Use Ulanyşyň giň gerimi all Her dürli towuk, ördek, beden, goz, gaz, guş, kepderi we ş.m.

Arza

Awtomatiki 56 ýumurtga inkubatory, jüýjeleriň gaçmazlygy üçin ýapyk gözenegiň ululygy bilen enjamlaşdyrylandyr.Daýhanlar, öý ulanylyşy, okuw çäreleri, laboratoriýa sazlamalary we synp otaglary üçin ajaýyp.

surat1
surat2
surat3
surat4

Önümleriň parametrleri

Marka HHD
Gelip çykyşy Hytaý
Model Awtomatiki 56 ýumurtga inkubator
Reňk Ak
Material ABS
Naprýa .eniýe 220V / 110V
Kuwwat 80W
NW 4.3KGS
GW 4.7KGS
Önümiň ululygy 52 * 23 * 49 (CM)
Gaplamak ölçegi 55 * 27 * 52 (CM)

Has giňişleýin maglumat

01

Towuklary çykarmagyň hezilini duýmak isleýärsiňizmi?

02

Sanly LED displeý we aňsat gözegçilik, temperaturany, çyglylygy, inkubasiýa gününi, ýumurtganyň öwrüliş wagtyny, temperatura gözegçiligini wizual görkezip biler.

03

Suw çukury bilen işlenip düzülen maşyn, içerki temperaturany we çyglylygy saklamak üçin suwy doldurmagy amatly goldaýar.

04

Kuper temperatura datçigi takyk temperaturany görkezýär.

Temperatureokary temperatura duýduryş funksiýasy bilen, gaty akylly.

05

LED şem funksiýasy bilen 56A bilen 56S, 56S arasyndaky tapawut, ýöne 56A ýok.

sssssssssssssssssssssssssssssssss

Her dürli towuk, ördek, beden, beden, goz, guş, kepderi we ş.m. üçin amatly ulanylyş.

Gsumurtgalary köpeltmek üçin maslahatlar

- eggsumurtga goýmazdan ozal, inkubatoryň işleýşiniň bardygyny we gyzdyryjy / fan / motor ýaly funksiýalarynyň dogry işleýändigini barlaň.
- Iň oňat netijeler üçin ýumurtga çykarmak üçin orta ýa-da kiçi göwrümli ýumurtga saýlamak has gowudyr.Inkubasiýa üçin dökünlenen ýumurtga täze bolmaly we gabykdaky hapalardan arassalanmaly.
Eggumurtga çykarmak üçin dogry usul, aşakdaky suratda görkezilişi ýaly has ýokary ujuny ýokaryk we dar tarap aşaklygyna tertipläň.

1

- theumurtganyň gapagyny urmazlyk üçin, uly ýumurtgalary tarelkanyň ortasyna, kiçilerini bolsa gapdallaryna goýuň. Tötänleýin zeper ýetmezligi üçin ýumurtganyň gaty uly däldigini hemişe barlaň.
- theumurtga gaty uly bolsa, tarelkalary aýyrmak we tohumlandyrylan ýumurtgalary göni ak torda ýerleşdirmek maslahat berilýär.
- incumurtga çykarmak üçin ýeterlik çyglylygy üpjün etmek üçin inkubatordaky suw derejesi yzygiderli gözegçilikde saklanmalydyr.
- Sowuk howada iň oňat ýumurtga şertlerini saklamak üçin inkubatory ýyly otaga ýerleşdiriň, Styrofoam-a goýuň ýa-da inkubatorda ýyly suw goşuň.
- 19 gün inkubasiýa edilenden soň, ýumurtganyň gabyklary ýarylyp başlanda, ýumurtga gapagyndan ýumurtgalary çykarmak we jüýjeleri çykarmak üçin ak panjara goýmak maslahat berilýär.
- Käbir ýumurtgalaryň 19 günden soň doly çykmaýandygy köplenç bolýar, soň ýene 2-3 gün garaşmaly.
- Towuk gabygyň içine sokulanda, gabygyny ýyly suw bilen sepiň we ýumurtganyň gabygyny ýuwaşlyk bilen çykaryň.
- Jüýje çykandan soň, jüýjeleri ýyly ýerde saklamaly we dogry iýmit we suw bilen üpjün etmeli.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň