Klassiki goşa güýçli ýumurtga inkubator HHD EW-48/56 gsumurtga Öýde ulanmak üçin

Gysga düşündiriş:

Bu guş awlaýjy maşyn, inkubasiýa üçin jemi 48 ýumurtga üçin has köp ýer hödürleýär.Ulanyjy üçin amatly, arassalamak aňsat we beýleki kiçi inkubatorlara garanyňda has köpdür.Kiçijik we orta seriýalar üçin iň oňat ýumurtga inkubatory! Biz öz islegiňiz boýunça towuk ýumurtgasy, beden ýumurtgasy we rolikli ýumurtga tarelkasy bilen üpjün edýäris.Towuk ýumurtgalary, beden ýumurtgalary, ördek ýumurtgalary ýa-da süýrenijiler ýumurtgalary ýaly guş ýumurtgalaryňyzy ösdürip ýetişdirmek üçin ajaýyp.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

[Doly aç-açan esas] Islendik wagt, islendik ýerde ýumurtga ýagdaýyny synlamak üçin öli burç ýok
[Iki güýç] Elektrik togunyň kesilmegi barada alada ýok (G54 goşulmaýar)
[Birnäçe ýumurtga tarelkasy] Towuk ýumurtgasy, beden ýumurtgasy we dürli guş ýumurtgalaryny çykarmak üçin ajaýyp ýumurtga tarelkasy
[Silikon ýyladyş simleri] Takyk temperatura gözegçiligine ýetiň
[Awtomatiki ýumurtga öwrülişi] eggsumurtgalary awtomatiki öwüriň, eliňizi boşadyň
[Daşarky suw goşmak] Daşarky suw doldurýan deşik, işlemek aňsat
[3 1 kombinasiýada] Setter, lýuker we brooder birleşdirildi

Arza

Eggumurtga gaplary, guş ýumurtga gaplary we rolikli ýumurtga gaplary hökmanydyr, öýde inkubasiýa, ylym bilimleri we synaglar üçin amatly.

surat1
surat2
surat3
surat4

Önümleriň parametrleri

Marka HHD
Gelip çykyşy Hytaý
Model EW-48 / EW-56 / G54
Reňk Ak + sary
Material Täze PP
Naprýa .eniýe 220V / 110V / 220V + 12V / 12V
Kuwwat 80W
Wight 4.3KG
Bukjanyň ululygy 53 * 30.5 * 53.5CM

Has giňişleýin maglumat

1

Uzak hyzmat ömri üçin ýokary hilli elektron bölekleri bilen enjamlaşdyrylan.

2

Eggumurtganyň awtomatiki öwrülmegini goldaň.

3

Gijeki uky üçin pes ses fanaty.

4

Temperatura, çyglylyk, inkubasiýa günleri we ýumurtganyň sanalmagy üçin panelli displeýli nusgawy model.

5

Panelde doly funksiýalar, samsyk ýaly operasiýa, çagalar we garrylar üçin aňsat işlemek bar.

6

Highokary we pes temperatura duýduryşy bilen, çykmagyň tizligini ýokarlandyryň.

7

Içinde durnukly temperaturany we çyglylygy saklamak üçin aňsat işlemek üçin suw goşuň.

Sorag-jogap

1. Zawodyňyzda hil gözegçiligi barada näme aýdyp bilersiňiz?

Stepdim 1-Çig materiallara gözegçilik
2-nji ädim-QC topary önümçilik wagtynda barlaýar
3-2 sagat garrylyk synagy
Bukjadan soň 4-OQC barlag
5-nji ädim - Müşderileriň islegi boýunça üçünji tarap barlagyny goldaň

2.OEM-i goldaýarsyňyzmy?

Hawa.OEM işi reňk / dolandyryş paneli / gollanma / paket we ş.m.

toplanan baý tejribe bilen goldanýar.

3.Haýsy şahadatnamaňyz bar?

CE / EMC / LVD / FCC / ROHS / UKCA we ş.m. we iň täze wersiýasyna täzelenmegi dowam etdiriň.

4.Humurtgalaryň haýsy görnüşini çykarmak üçin goldaw berilýär?

Towuk / ördek / beden / goz / guş / kepderi / düýeguş / süýrenijiler / gymmat ýa-da seýrek ýumurtga we ş.m.

5. Töleg usulyňyz näme?

TT / RMB / Söwda kepilligi.

6.Meniň Hytaýda öz ekspeditorym bar, hyzmatdaşlyk etmek dogrymy?

Hawa, ýükleri ekspeditorlaryňyzyň salgysyna ibermegi goldaýarys. Müşderileriň kanagatlanmagy biziň maksadymyz.

7.Men Hytaýda ekspeditor ýok, nädip dowam etmeli?

Hawa, hormat bilen, uzak wagtlap hyzmatdaşlyk edýän ýörite ýük daşaýan kompaniýamyz bar
Mümkin boldugyça iň gowy goldaw beriň.

8. Salam, satmak üçin bu awtomatiki inkubatorly ýumurtga öwrüjisi barmy ýa-da ýumurtga el bilen öwrülmelimi?

, Ok, satylýan awtomatiki inkubator doly awtomatiki ýumurtga öwrülişi we temperatura / çyglylyk / howa çalşygydyr.

9. Mini 48 ýumurtga inkubatoryňyz, towuk ýumurtgasyndan başga ýumurtga çykaryp bilermi?

J: Elbetde.Awtomatiki kiçi towuk inkubatorymyz ýylany, pyşbagany, towşany, beden ýumurtgasyny we ş.m. inkubasiýa edip biler.

10. Mini ýumurtga inkubatoryňyz näçe wagtlap işlär?

J: Ömri 8-10 ýyl.

11. Ulanylanda kynçylyklar bar bolsa näme etmeli?

J: Eziz dostum, 12 aýlyk kepilligimiz bar.Eggumurtga inkubator meselesi bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň