Yumurtga inkubatory Wonegg Kiçijik otly 8 Ylym üçin çagalar üçin bilim

Gysga düşündiriş:

Durmuş syýahaty “ýyly otlydan” başlaýar.Otlynyň gidýän duralgasy durmuşyň başlangyç nokady.Durmuş otlusynda doguldy we bu aýdyň sahnada öňe git.Syýahat kynçylyklardan, arzuwlardan we umytlardan doly.

“Kiçijik otly” kiçi inkubator oýunjak önümidir.Gözleg nokady hökmünde çagalaryň durmuşy öwretmek baradaky bilesigelijiligini alyp, çagalaryň durmuşa bolan hormatyny ösdüriň.Dizaýn açar nokatlary, ýakymly, gülkünç, funksional we amaly önüm atributyny görkezmek üçin ylym we oýunjaklara esaslanýar.Önümi has ýyly, ýakymly we moda edip, kiçijik otlynyň görnüşini wizual görnüşde görkeziň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Choice Saýlamak üçin 3 özüne çekiji reňk】 Premium ak / Retro sary / Gül gyzyl.
Ute Owadan otly degisn görünýär every Her bir çykýan wagty gülkünç etmek.
【4 sany aç-açan penjire 360 ​​Hiç haçan çykma pursatyny we 360 ​​° synlamaga goldaw bermäň.
【Bir düwme LED şem eggs eggsumurtgalaryň ösüşini aňsatlyk bilen barlaň.
Combination 3 kombinasiýada】 Setter, tüýdük, brooder birleşdirildi.
Egg alhliumumy ýumurtga gapy ch Towuk, ördek, beden, guş ýumurtgalary üçin amatly.
Egg Eggumurtganyň el bilen öwrülmegi children Çagalaryň gatnaşmak duýgusyny we tebigat durmuşyny başdan geçiriň.
Equipment Enjamdan doldurylan deşikler】 Hiç haçan aşa suw hakda alada etme.
Ou degip bolýan dolandyryş paneli simple simpleönekeý düwme bilen aňsat işlemek.

Arza

Kiçijik otly 8 ýumurtga inkubatory, çagalar ýa-da maşgala tarapyndan jüýje, ördek, beden, guş, kepderi ýumurtgalaryny we ş.m. çykaryp bilýän ähliumumy ýumurtga gaplary bilen enjamlaşdyrylandyr. Bu ene-atanyň arasyndaky gatnaşyklary ep-esli derejede ösdürmäge we ylym we bilimi ösdürmäge kömek etdi.

surat1
surat2
surat3
surat4

Önümleriň parametrleri

Marka WONEGG
Gelip çykyşy Hytaý
Model Kiçijik otly 8 ýumurtga inkubator
Reňk Ak, sary, gül
Material ABS & PET
Naprýa .eniýe 220V / 110V
Kuwwat 16W
NW 0.63KGS
GW 0.925KGS
Önümiň ululygy 27.3 * 11 * 14.4 (CM)
Gaplamak ölçegi 31 * 14.1 * 17 (CM)

Has giňişleýin maglumat

01

● Wonegg her kimiň towukdan aşyk boljakdygyna ynanýar!
Children Çagalara ýörite sowgat ibermek isleýärsiňizmi?
Ch Jüýjeleri çykarmagyň hezilini duýmak isleýärsiňizmi?
The Jüýjeler gabykdan çykanda, garaşylmadyk duýgyny başdan geçirmek isleýärsiňizmi?
Your Çagaňyz bilen bilesigelijilik döretmek isleýärsiňizmi?
● Inkubatorymyzy saýlaň, bu durmuşyňyzy reňkli eder!

02

4 sany ýokary aç-açan penjire, bir seredişde amatly gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär we temperaturanyň we çyglylygyň durnuklylygyna täsir etmek üçin gapagy ýygy-ýygydan açmakdan saklanýar.

03

Gurlan şem çyrasy ýumurtganyň ýaşaýyş ukyplylygyny barlamak we ösüş prosesini wizual synlamak üçin aňsat usuly üpjün edýär.Görmek üçin saklaň!

04

Jüýje, ördek, beden, guş, kepderi - enjamlaşdyrylan ähliumumy ýumurtga tarelkasyna laýyk gelýän zatlardan arkaýyn boluň.

05

Özüniň 12 ýyllyk topary tarapyndan döredilen we has amaly, innowasiýa we durnukly.

06

Saýlamak üçin 3 reňk, çagalygy reňkli ediň. Içinde çydamly styrofoam bilen sowgat gutusy bukjasy we bitarap gutuda 6pc goldaw beriň.

Önümçilik wagtynda inkubatoryň hiline nädip gözegçilik etmeli?

1. Çig materialy barlamak
Çig malymyzyň hemmesi durnukly üpjün edijiler tarapyndan diňe täze derejeli materiallar bilen üpjün edilýär, daşky gurşaw we sagdyn gorag maksady bilen hiç haçan ikinji materialy ulanmaň. Üpjün edijimiz bolmak üçin, hünärli şahadatnamany barlamagy we hasabat bermegi haýyş ediň. Şol bir wagtyň özünde gaýtadan gözden geçireris ammarymyza çig mal gowşurylanda we kemçilik bar bolsa resmi we öz wagtynda ret edilende.
2.Online barlag
Resmi önümçilikden öň ähli işçiler berk taýýarlyk görýärler. QC topary önümiň ähli önümleriniň hiline göz ýetirmek üçin ätiýaçlyk şaýlaryny ýygnamak / funksiýa / paket / ýerüsti goramak we ş.m. goşmak bilen önümçilik döwründe ähli amallar üçin onlaýn gözden geçiriş gurady.
3. Iki sagatlap synag
Nomatter nusgasy ýa-da köpçülikleýin sargyt, gutarandan soň 2 sagat garrylyk synagyny gurar. Gözegçiler prosesiň dowamynda temperaturany / çyglylygy / fanaty / duýduryş / üst we ş.m. barladylar. Haýsydyr bir kemçilik bar bolsa, gowulaşmak üçin önümçilik liniýasyna gaýdyp geler.
4.OQC partiýa barlagy
Içerki OQC bölümi, ähli paket ammarda gutarandan soň, hasabat boýunça jikme-jiklikleri bellänsoň, toparlaýyn başga bir barlag gurar.
5. Üçünji tarapyň barlagy
Müşderilere gutarnykly gözden geçirmek üçin üçünji tarapy gurnamak üçin goldaw beriň. SGS, TUV, BV barlagy bilen baý tejribämiz bar. Öz QC toparymyz müşderi tarapyndan düzülen barlagdan geçmek üçin garşylanýar. Käbir müşderiler wideo barlagyny ýa-da haýyş edip bilerler. köpçülikleýin önümçilik picutre / wideo gutarnykly gözden geçirmek üçin, hemmämiz goldaw berdik we diňe müşderileriň soňky tassyklamasyndan soň haryt ibereris.

Soňky 12 ýylda müşderileriň islegini kanagatlandyrmak üçin önümiň hilini ýokarlandyrýarys.
Häzirki wagtda ähli önümler CE / FCC / ROHS kepilnamasyndan geçdi we öz wagtynda täzelenmegini dowam etdirdi. Çuňňur düşünýäris, durnukly hil müşderilerimize bazary has uzak eýelemäge kömek edip biler. Çuňňur düşünýäris, durnukly hil ahyrky ulanyjymyza kömek edip biler ajaýyp ýumurtga wagtyny başdan geçiriň. Çuňňur düşünýäris, durnukly hil inkubator pudagyna esasy hormatdyr. Çuňňur düşünýäris, durnukly hil özümizi has gowy kärhana edip bileris. Zapas bölekden taýýar önüme, paketden başlap eltip bermäge çenli synanyşýarys. elmydama iň gowusy.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň