Towuklary gyzdyrmak üçin Wonegg gyzdyryjy plastinka-13watt

Gysga düşündiriş:

EJESI HEN ýaly takyk!Towuklar, tebigy bolşy ýaly, ýyladyş plastinkamyzyň aşagynda ýyly we rahat bolýarlar.Ene towugyny hasam köpeltmeli pawilionymyzy satyn alyň. Ösýän jüýjeleriňiziň ululygyny sazlap boljak beýiklik we burç bilen ýerleşdirmek aňsatdyr. Adaty ýylylyk çyrasy bilen deňeşdirilende, bu diňe bir pul tygşytlamak bilen çäklenmän, energiýa tygşytlamakdyr.
Çagaňyz jüýjeleri çykandan soň, wonegg tohumly pawiliony sypdyrmaň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

【Uly ýer】 Towuk, ördek, goz, guş, towuk - nämä laýyk bolsa
Ight Boýy sazlap bolýan j Düzülip bilýän diapazon: 0mm-160mm
【Burçy sazlap bolýan the Burçy jüýjeleriňiziň ululygyna görä sazlaň
【Täze ABS materialy used Täze ABS materialy, ekologiýa taýdan arassa
Cleanyeňil arassalamak use Ulanylandan soň aňsat arassalamak
【Energiýany tygşytlamak】 13W ýylylyk çyrasyna dizaýn, serişde we has ygtybarly alternatiw
Ly Deň derejede gyzdyrylýar】 Towuklar nirede bolsa-da ýyly bolup biler

Arza

Çaga jüýjesi çykandan soň, ýyly bolmak üçin olary tohumly pawilionymyzyň aşagyna goýuň.Mundan başga-da, EJE GENI BARADA! Mundan başga-da, guş, ördek, beden, beden, kirpi, hindi, towuk we ş.m.

programma

Önümleriň parametrleri

Marka WONEGG
Gelip çykyşy Hytaý
Model Tohum pawiliony
Reňk Gara
Material ABS
Naprýa .eniýe 220V / 110V
Kuwwat 13W
NW 0.99KGS
GW 1.29KGS
Iň ýokary temperatura 55 ℃
Önümiň ululygy 274 * 274 * 226 (MM)
Gaplamak ölçegi 350 * 280 * 50 (MM)

Has giňişleýin maglumat

01

Tohumçylyk pawiliony, çaga jüýjeleriňizi ýylylyk bilen üpjün edýär, EJE HENI HAKYNDA!

02

Boýy 0mm-den 16mm-a çenli sazlanyp bilner, guş, ördek, beden, goz, kirpi, hindi, towuk we ş.m.

03

Burç islegiňize görä sazlanýar. Dürli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin bir maşyny ýerine ýetiriň.

04

Çydamly ABS materialy, diňe daşky gurşaw we sagdyn goramak üçin önümçilik üçin täze çig mal ulanýarys.

05

Atingyladyş plastinasy durnukly temperaturany üpjün edýär, jüýjeler nirede bolsa-da ýyly we rahat bolup biler.

06

Haýwanlaryň giň toparyna guş, ördek, beden, goz, kirpi, hindi, towuk we ş.m. girýär.

07

Öz zawody tarapyndan dizaýn we öndürilen 12 ýyl guş önümlerine üns berýär.

Sorag-jogap

1. Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasy?

Biz 12 ýyldan gowrak inkubator öndürmekde ýöriteleşen zawod.

2. Zawodyňyz nirede?

Baş edarasy we esasy şahamçasy Hytaýyň Jiangxi welaýatynyň Nançang şäherinde ýerleşýär. Başga bir şahamça Hytaýyň Guangdong welaýatynyň Dongguan şäherinde ýerleşýär.

3. Zawodyňyza nädip baryp görmeli?

Guanç Guangzhououdan şäherimize uçuş bilen 1.5H, ok otly bilen bolsa 3,5 sagat gerek.

4. Zawodyňyzdaky hil gözegçiligi barada näme aýdyp bilersiňiz?

Stepdim 1-Çig materiallara gözegçilik
2-nji ädim-QC topary önümçilik wagtynda barlaýar
3-2 sagat garrylyk synagy
Bukjadan soň 4-OQC barlag
5-nji ädim - Müşderileriň islegi boýunça üçünji tarap barlagyny goldaň

5. OEM-i goldaýarsyňyzmy?

Hawa.OEM işi reňk / dolandyryş paneli / gollanma / paket we ş.m.
toplanan baý tejribe bilen goldanýar.

6. Sizde nähili şahadatnamalar bar?

CE / EMC / LVD / FCC / ROHS / UKCA we ş.m. we iň täze wersiýasyna täzelenmegi dowam etdiriň.

7. Haýsy ýumurtga çykarmak üçin goldaw berilýär?

Towuk / ördek / beden / goz / guş / kepderi / düýeguş / süýrenijiler / gymmat ýa-da seýrek ýumurtga we ş.m.

8. Töleg usulyňyz näme?

TT / RMB / Söwda kepilligi.

9. Hytaýda öz ekspeditorym bar, hyzmatdaşlyk etmek dogrymy?

Hawa, ýükleri ekspeditorlaryňyzyň salgysyna ibermegi goldaýarys. Müşderileriň kanagatlanmagy biziň maksadymyz.

10. Hytaýda ekspeditorym ýok, nädip dowam etmeli?

Hawa, hormat bilen, uzak wagtlap hyzmatdaşlyk edýän ýörite ýük daşaýan kompaniýamyz bar
Mümkin boldugyça iň gowy goldaw beriň.

11. Inkubator işimiň başlangyjyny nädip saýlamalydygyny bilemok, kömek edip bilersiňizmi?

Hawa, maksatlaýyn bazaryňyzy we býudjetiňizi habar bermegiňizi haýyş edýäris, hemişe hünär teklibini berer.
Nomatter, adaty meseläňiz bilen ýüzbe-ýüz bolup bilersiňiz, hemişe diňlemek üçin açyk bolar.

12. Täze gelşiňiz bilen gyzyklanýaryn, ýöne indi nädip öňe gitmeli?

Mukdar / iberiş / töleg şertleri / gowşuryş we ş.m. hakda has giňişleýin tassyklap bileris. Satyş toparymyz hoşniýetlilik bilen ýol görkezer.

13. Gowşurmak üçin näçe wagt gerek?

7 ýumurtga / 48 ýumurtga / 96 ýumurtga we ş.m. ýaly köp nusgawy modeller bar. Takyk eltip bermek üçin satuw toparyna tabyn bolmagyňyzy haýyş edýäris.

14. Ilki bilen nusga alyp bilerinmi? MOQ näme?

Hawa, nusga sargyt kabul edilýär. Zawod standarty üçin 1pc goldaw beriň.

15. Sargyt nädip ýerleşdirmeli?

-Söwda kepilligi üçin sargytlar üçin satuw topary e-poçta salgyňyzy alanyňyzdan soň töleg baglanyşygyny amala aşyrar, baglanyşyk açyp we geçirip bilersiňiz. Soňra satuw topary sargytlary wagtynda tertipleşdirer we şoňa görä önümçilik we eltip bermegi yzarlar.

-TT / RMB tarapyndan tölenen bolsa, satuw topary şoňa laýyklykda bank maglumatlary berer we töleg alnan halatynda öz wagtynda maslahat berer. Soňra tertip ulgamyny tertipleşdirer we galanlaryny şoňa laýyklykda ýerine ýetirer.

16. Kepillik hakda näme?

1-3 ýyl.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň