Inkubator HHD 12/20 awtomatiki towuk ýumurtga towuk ýumurtgasy

Gysga düşündiriş:

Aç-açan gara dizaýn çäksiz hyýaly.Bütin enjam ekologiýa taýdan arassa we çydamly ABS materialdan ýasaldy.Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin, ýumurtganyň üýtgewsiz gurluşy taşlanýar we dürli görnüşli ýumurtgalary erkin we gözegçiliksiz saklap bilýän köp wezipeli ýumurtga gapagy ulanylýar.Süýşýän ýumurtga süýremesi, garşylyksyz buz pyçak süýşüriş dizaýny, goşmaça gyzdyryjy gorag enjamy bilen enjamlaşdyrylan, müşderilere has köp üns we az alada döredýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

【Aç-açan gapak heat Dogry ýylylyk izolýasiýasyny üpjün edýär, ýumurtgalary goraýar we bir seredişde amatly gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär
【LED şem egg Durmuşy barlamak we ösüşi synlamak üçin ýumurtgany ýagtylandyrýar
【Awto ýumurtga öwrülişi】 Awto ýumurtga her 2 sagatdan öwrüler, görnüşleriňiziň islegine görä aralyklara goldaw beriň
Egg alhliumumy ýumurtga çüýşesi ick Towuk, kepderi, ördek, beden, guş ýumurtgalary we ş.m. we görnüşlere baglylykda sazlanyp bilner.
【Çyglylyk kanallary relative Deňeşdirilen çyglylygy gözegçilikde saklamak üçin ýyly suw bilen dolduryň, 20 ýumurtga inkubatory çyglylygy görkezip bilýär, 12 ýumurtga ýok

Arza

Çagalara durmuşyň täsinliklerini öwretmek üçin ajaýyp. Maşgala, mekdep, laboratoriýa we ş.m.

3

Önümleriň parametrleri

Marka HHD
Gelip çykyşy Hytaý
Model 12/20 gsumurtga inkubatory
Reňk Gara
Material ABS
Naprýa .eniýe 220V / 110V
Kuwwat 12 ýumurtga: 40W 20 ýumurtga: 50W
NW 12 ýumurtga: 1.332KGS 20 ýumurtga: 1.675KGS
GW 12 ýumurtga: 1.811KGS 20 ýumurtga: 2.319KGS
Gaplamak ölçegi 12 ýumurtga: 25.5 * 17 * 37,7CM 20 ýumurtga: 43.5 * 31.5 * 17.5CM

Has giňişleýin maglumat

01

Akylly 12/20 ýumurtga inkubatory, takyk temperatura gözegçiliginden we görkezilmeginden lezzet alýardy, 20 ýumurtga goşmaça çyglylyk görkezýärdi.

02

Easyeňil işleýän dolandyryş paneli, täze okuwçy, çagalar üçinem dost.

03

Stressiz elýeterli towukdan lezzet alyň.

04

Towuk, kepderi, ördek, beden, guş ýumurtgalary we ş.m. üçin amatly we görnüşlere baglylykda sazlanylýan ähliumumy ýumurtga gapagy.

05

Has gowy izolýasiýa üçin daşky gurşawyň temperaturasy 20 below-dan pes bolan ýerlerde ulanyň.

06

12 ýyllyk inkubator önümçiligi bilen işlenip düzüldi we öndürildi.

Gumurtga saýlamak we hiline gözegçilik

Tohumlandyrylan ýumurtgalary nädip saýlamaly?
1. Täze dökünlenen ýumurtgalary 4-7 günüň içinde goýuň, adatça, orta ýa-da kiçi göwrümli ýumurtga çykarmak has gowy bolar.
2. Tohumlandyrylan ýumurtgalary 10-15 at saklamak maslahat berilýär.
3. inguwmak ýa-da holodilnikde goýmak, düýbünden gadagan edilen poroşok maddanyň örtügine zeper ýetirer.
4. Tohumlandyrylan ýumurtgalaryň üstüniň deformasiýa, ýarylma ýa-da tegmilsiz arassa bolmagyny üpjün ediň.
5. Nädogry dezinfeksiýa tertibi, çykmagyň derejesini peselder.Gowy dezinfeksiýa ýagdaýy bolmasa, ýumurtgalaryň arassa we tegmilsiz bolmagyny üpjün ediň.

HHD inkubatorlarynyň hemmesi CE / FCC / ROHs şahadatnamalaryndan geçdi.CE şahadatnamasy esasan Europeanewropa ýurtlaryna degişlidir we FCC esasan Amerikan, ROHS Germaniýa Italiýa Fransiýa we ş.m. bazary üçin ulanylýar. HHD SGS tarapyndan hem şahadatnama.Diýmek, Alibaba-da altyn üpjün ediji.
Inkubator zakazyňyz taýýar bolanda, bu ýerdäki ähli inkubatorlar hil barlagy bilen tassyklanýar we ähli paketleri gözden geçirýär.
Garry ýa-da täze müşderi bolsaňyzam, öýde ulanmak ýa-da satmak üçin satyn alsaňyzam, diňe bir sany ýa-da 100 we 1000 sany kompýuter satyn alsaňyzam, her bir enjamyň hiline berk gözegçilik ederis. Her maşynyň ýanyndadygyna söz berdik şol bir material / gözden geçiriş prosesi. Nusganyň nusgasynyň hili köp harytlar bilen deňdir, biz gygyrýan ýaly gözden geçireris.
1. Çig material gözegçiligi - ähli materiallar durnukly we ökde üpjün edijilerden üpjün edilýär
2. Önümçilik wagtynda onlaýn barlag
3.2 sagat garrylyk synagy ähli funksiýany öz içine alýar
4. Bukjadan soň bukjany barlamak
5. Üçünji tarapyň barlagy, wideo barlagy kabul edilýär
Şonuň üçin inkubatorlary satyn almak isleseňiz ýa-da inkubator işi bilen meşgullanmak isleseňiz, HHD-ni göz öňünde tutmagyňyzy haýyş edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň