Şahsy ulanmak üçin ýumurtga inkubatory Wonegg Roller 32 ýumurtga inkubatory

Gysga düşündiriş:

Häzirki wagtda guşçylyk bilen meşgullanmak üçin köp adam gyzyklanýar, ýöne olaryň hemmesi ekerançylyk üçin ýeterlik ýeriň ýoklugy bilen göreşýärler we nireden başlajagyny bilenoklar.Şonda Wonegg-iň inkubatory iň gowy saýlan zadyňyz bolar.Bir topar jüýje çykarmaga synanyşyp, olaryň ýumurtga prosesine syn edip, garaşylmadyk ýagdaýda hasyl ýygnamaga taýyn bolup bilersiňiz!

Bu rolikli ykdysady inkubatoryň hemmesi gaty gymmat.Onda awtomatiki temperatura gözegçilikleri, sanly çyglylyk displeýi, ýumurtganyň awtomatiki öwrümi bar. Roller ýumurtga çüýşesi jüýjeleri / ördek / beden / guş çykarmak üçin laýyk gelýär.Çyglylygyňyz ýa-da temperaturaňyz bolmaly ýerinde däl?Alada etme, bu inkubator mümkin boldugyça iň gowy üstünlik gazanmaga mümkinçilik berýän çäre görmäge duýduryş berer.Bu tygşytly inkubator, ähli ýaşdaky ajaýyp synp okuw tejribesini üpjün eder.Kuwwaty: 80W


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Egg Roller ýumurtga gapagy free Jüýjeleri, ördekleri, gozleri, kepderileri, guşlara erkin laýyk gelýän zatlary tutmak
Falling fallingykylmakdan uzakda fe Ygtybarly ýumurtga çüýşesi, jüýjeleriň gapdaldan gaçmagynyň öňüni alyp biler we her jüýjäniň gülläp ösmegini üpjün edip biler.
【Aç-açan penjire 360 ​​Hiç haçan ýumurtga pursatyny we 360 ​​° synlamaga goldaw bermäň
Combination 3 kombinasiýada】 Setter, tüýdük, brooder birleşdirildi
Egg Eggumurtganyň awtomatiki öwrümi eggs eggsumurtgalary her 2 sagatdan awtomatiki öwrüp bilýär. Indi ýumurtgalary özüňiz ýygy-ýygydan aýlamaly dälsiňiz, hemme taraplaýyn deň derejede gyzdyrylyp bilner.Doly awtomatiki enjam energiýaňyzy we wagtyňyzy doly tygşytlap biler.
Ternal Daşarky suw goşmak inside Içki temperaturany we çyglylygy saklamak üçin daşardan erkin suw goşuň
【Sanly dolandyryş paneli temperature Temperaturany, çyglylygy, ýumurtganyň öwrüliş wagtyny, ýumurtga gününi dolandyryş panelinde aýdyň görkeziň

Arza

Wonegg rolikli 32 ýumurtga inkubatory, uniwersitetlere, daýhanlara, gözlegçilere, haýwanat baglaryna, weterlere awtomatiki usulda ýumurtga çykarmak işine kömek edip biler.Haýwanlaryňyza mähirli ýüregiňize düşünýäris, şonuň üçin ýylylykdan has köp zat goýýarys.

imga

Önümleriň parametrleri

Marka WONEGG
Gelip çykyşy Hytaý
Model Awtomat 32 ýumurtga rolikli inkubator
Reňk Greenaşyl we aç-açan ýaşyl
Naprýa .eniýe 220V / 110V
Kuwwat 80W
NW 3.4KGS
GW 4.3KGS
Önümiň ululygy 47.5 * 18 * 34 (CM)
Gaplamak ölçegi 51 * 28 * 42 (CM)

Has giňişleýin maglumat

ia

Tebigaty ýumurtga görnüşinde awtomatiki usulda ýumurtga çykarýan iň ýokary tehniki sanly inkubator. Wonegg täze 32 rolikli ýumurtga inkubatory, ýumurtgany stressiz we şatlandyrýar.

i2

Köpugurly inkubator dizaýnynda rolikli ýumurtga tarelkasy, awtomatiki temperatura gözegçilik we displeý, awtomatiki ýumurtga öwrülişi we aladalandyryjy funksiýa bar.

i3

Sanly dolandyryş paneli, häzirki temperaturany, çyglylygy, ýumurtganyň sanalýan wagtyny, ýumurtga çykýan günlerini anyk görkezýär. Tüýdügiň söýgüsi, Wonegg-den başlaň.

i4

Eggsumurtgalary her 2 sagatdan awtomatiki öwrüp bilýär. Theumurtgalary hemme taraplaýyn deň derejede gyzdyryp bolar ýaly, ýygy-ýygydan özüňiz aýlamaly dälsiňiz.Doly awtomatiki enjam energiýaňyzy we wagtyňyzy doly tygşytlap biler.

i5

Setter, lýuker, brooder kombinirlenen dizaýn.Öý haýwanlarymyzyň sagdyn bolmagyny isleýäris, sebäbi olar hemişe bize göwünlik berýär we teselli berýär.

i6

Jüýje, ördek, beden, guş, kepderi - enjamlaşdyrylan rolikli ýumurtga tarelkasyna laýyk gelýän zatlardan arkaýyn boluň.

Önümçilik wagtynda inkubatoryň hiline nädip gözegçilik etmeli?

1. Çig materialy barlamak
Çig malymyzyň hemmesi durnukly üpjün edijiler tarapyndan diňe täze derejeli materiallar bilen üpjün edilýär, daşky gurşaw we sagdyn gorag maksady bilen hiç haçan ikinji materialy ulanmaň. Üpjün edijimiz bolmak üçin, hünärli şahadatnamany barlamagy we hasabat bermegi haýyş ediň. Şol bir wagtyň özünde gaýtadan gözden geçireris ammarymyza çig mal gowşurylanda we kemçilik bar bolsa resmi we öz wagtynda ret edilende.
2.Online barlag
Resmi önümçilikden öň ähli işçiler berk taýýarlyk görýärler. QC topary önümiň ähli önümleriniň hiline göz ýetirmek üçin ätiýaçlyk şaýlaryny ýygnamak / funksiýa / paket / ýerüsti goramak we ş.m. goşmak bilen önümçilik döwründe ähli amallar üçin onlaýn gözden geçiriş gurady.
3. Iki sagatlap synag
Nomatter nusgasy ýa-da köpçülikleýin sargyt, gutarandan soň 2 sagat garrylyk synagyny gurar. Gözegçiler prosesiň dowamynda temperaturany / çyglylygy / fanaty / duýduryş / üst we ş.m. barladylar. Haýsydyr bir kemçilik bar bolsa, gowulaşmak üçin önümçilik liniýasyna gaýdyp geler.
4.OQC partiýa barlagy
Içerki OQC bölümi, ähli paket ammarda gutarandan soň, hasabat boýunça jikme-jiklikleri bellänsoň, toparlaýyn başga bir barlag gurar.
5. Üçünji tarapyň barlagy
Müşderilere gutarnykly gözden geçirmek üçin üçünji tarapy gurnamak üçin goldaw beriň. SGS, TUV, BV gözden geçirmek bilen baý tejribämiz bar. Öz QC toparymyz müşderi tarapyndan düzülen barlaglary geçirmek üçin hem garşylanýar. Käbir müşderiler wideo barlagyny ýa-da haýyş edip bilerler. köpçülikleýin önümçilik picutre / wideo gutarnykly gözden geçirmek üçin, hemmämiz goldaw berdik we diňe müşderileriň soňky tassyklamasyndan soň haryt ibereris.

Soňky 12 ýylda müşderileriň islegini kanagatlandyrmak üçin önümiň hilini ýokarlandyrýarys.
Häzirki wagtda ähli önümler CE / FCC / ROHS kepilnamasyndan geçdi we öz wagtynda täzelenmegini dowam etdirdi. Çuňňur düşünýäris, durnukly hil müşderilerimize bazary has uzak eýelemäge kömek edip biler. Çuňňur düşünýäris, durnukly hil ahyrky ulanyjymyza kömek edip biler ajaýyp ýumurtga wagtyny başdan geçiriň. Çuňňur düşünýäris, durnukly hil inkubator pudagyna esasy hormatdyr. Çuňňur düşünýäris, durnukly hil özümizi has gowy kärhana edip bileris. Zapas bölekden taýýar önüme, paketden başlap eltip bermäge çenli synanyşýarys. elmydama iň gowusy.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň