Inkubator HHD Täze 20 awtomatiki ýumurtga awlaýjy, awtoulag suwuny goşmagy goldaýar

Gysga düşündiriş:

Awto suw goşmak funksiýasy bilen täze sanalan 20 sany ýumurtga inkubatory, mundan beýläk el bilen suw goşmagyň zerurlygy ýok we içerki temperatura we çyglylyga täsir etmek üçin gapagy ýygy-ýygydan açmak zerurlygy ýok. Mundan başga-da, köp funksiýaly ýumurtga gapagy ulanylýar. dürli görnüşli ýumurtgalary erkin we saplanmadyk inkubasiýa edip biler.Süýşýän ýumurtga süýräp, garşylyksyz buz pyçak süýşüriş dizaýny, goşmaça gyzdyryjy gorag enjamy bilen enjamlaşdyrylan, müşderilere has köp üns we az alada döredýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

External Awto daşarky suw goşmak outside Daşardan awtomatiki usulda suw goşmak üçin goldaw
【Aç-açan gapak heat Dogry ýylylyk izolýasiýasyny üpjün edýär, ýumurtgalary goraýar we rugsat berýär
bir seredişde amatly gözegçilik
【LED şem egg Durmuşy barlamak we ösüşi synlamak üçin ýumurtgany ýagtylandyrýar
【Awto ýumurtga öwrülişi】 Awto ýumurtga her 2 sagatdan öwrüler, görnüşleriňiziň islegine görä aralyklara goldaw beriň
Egg alhliumumy ýumurtga çüýşesi ick Towuk, kepderi, ördek, beden, guş ýumurtgalary we ş.m. we görnüşlere baglylykda sazlanyp bilner.
【Awto temperaturany dolandyrmak we görkezmek the Temperaturany ýokary derejede dolandyrýar we dolandyryş panelinde aýdyň görkezilýär.
【Awto çyglylygy dolandyrmak control Dolandyryş panelinde häzirki çyglylygy aýdyň görkezýär

Arza

Çagalara durmuşyň täsinliklerini öwretmek üçin ajaýyp zat. Maşgala, mekdep, laboratoriýa we ş.m. amatlydyr. Çagalaryňyza ylym esaslaryny öwretmek we jübi telefonlaryndan aýyrmak arkaly güýmenmek üçin goşulyň.

img

Önümleriň parametrleri

Marka HHD
Gelip çykyşy Hytaý
Model Awtomat 20 ýumurtga inkubator
Reňk Çal we ak
Material Täze PET materialy
Naprýa .eniýe 220V / 110V
Kuwwat ≤50W
NW 1.75KGS
GW 2.35KGS
Önümiň ululygy 38.7 * 25.2 * 11.6CM
Gaplamak ölçegi 44 * 30.5 * 16.5CM

Has giňişleýin maglumat

01

Awto suw goşmak funksiýasy bilen has ýumurtga inkubatory, has amatly, has akylly we amatly.

02

Awto suw goşmak funksiýasy, köplenç ýary gije suw goşmagyň agyry nokatlaryny çözýär. Suw goşmagy ýatdan çykarmak bilen ýüze çykýan ýitgileri ep-esli azaldar.

03

Towuk, kepderi, ördek, beden, guş ýumurtgalary we ş.m. üçin amatly we görnüşlere baglylykda sazlanylýan ähliumumy ýumurtga gapagy.

04

Bir düwmejik ýumurtga barlaýjy funksiýa, ýumurtgalaryň tohumlandyrylýandygyny ýa-da aňsat däldigini barlamak we tutuş ýumurtga prosesini aňsatlyk bilen synlamak.

05

Silikon ýyladyş simleri has birmeňzeş we durnukly temperatura ýetdi. We gyzgynlyk gorag enjamy, temperatura sazlaýjydan ýokary bolansoň, güýji awtomatiki kesmek üçin enjamlaşdyryldy.

06

Highokary aç-açanlyk örtügi, ähli çykma prosesini 360 ° -dan erkin synlamaga mümkinçilik berýär.
Her pursatdan lezzet alyň.

Gumurtga saýlamak we hiline gözegçilik

Tohumlandyrylan ýumurtgalary nädip saýlamaly?

1. Täze dökünlenen ýumurtgalary 4-7 günüň içinde goýuň, adatça, orta ýa-da kiçi göwrümli ýumurtga çykarmak has gowy bolar.
2. Tohumlandyrylan ýumurtgalary 10-15 at saklamak maslahat berilýär.
3. inguwmak ýa-da holodilnikde goýmak, düýbünden gadagan edilen poroşok maddanyň örtügine zeper ýetirer.
4. Tohumlandyrylan ýumurtgalaryň üstüniň deformasiýa, ýarylma ýa-da tegmilsiz arassa bolmagyny üpjün ediň.
5. Nädogry dezinfeksiýa tertibi, çykmagyň derejesini peselder.Gowy dezinfeksiýa ýagdaýy bolmasa, ýumurtgalaryň arassa we tegmilsiz bolmagyny üpjün ediň.

HHD inkubatorlarynyň hemmesi CE / FCC / ROHs şahadatnamalaryndan geçdi.CE şahadatnamasy esasan Europeanewropa ýurtlaryna degişlidir we FCC esasan Amerikan, ROHS Germaniýa Italiýa Fransiýa we ş.m. bazaryna degişlidir. HHD SGS tarapyndan hem şahadatnama.Diýmek, Alibaba-da altyn üpjün ediji.
Inkubator zakazyňyz taýýar bolanda, bu ýerdäki ähli inkubatorlar hil barlagy bilen tassyklanýar we ähli paketleri gözden geçirýär.
Köne ýa-da täze müşderi bolsaňyzam, öýde ulanmak ýa-da satmak üçin satyn alsaňyzam, diňe bir sany ýa-da 100 we 1000 sany kompýuter satyn alsaňyzam, her bir enjamyň hiline berk gözegçilik ederis. Her maşynyň ýanyndadygyna söz berdik şol bir material / gözden geçiriş prosesi. Nusganyň nusgasy hili köp harytlar bilen deňdir, biz gygyrýan ýaly gözden geçireris.
1. Çig material gözegçiligi - ähli materiallar durnukly we ökde üpjün edijilerden üpjün edilýär
2. Önümçilik wagtynda onlaýn barlag
3.2 sagat garrylyk synagy ähli funksiýany öz içine alýar
4. Bukjadan soň partiýa barlagy
5. Üçünji tarapyň barlagy, wideo barlagy kabul edilýär
Şonuň üçin inkubatorlary satyn almak isleseňiz ýa-da inkubator işi bilen meşgullanmak isleseňiz, HHD-ni göz öňünde tutmagyňyzy haýyş edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň